Sökning: "Elias Alfredsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Alfredsson.

  1. 1. Den rättsliga regleringen av barnaga under 1900-talet - en del i civiliseringsprocessen?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Emil Alfredsson; [2014]
    Nyckelord :Rättshistoria; aga; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur och varför lagstiftarens inställning till och den rättsliga regleringen av bruket av kroppsaga mot barn förändrades under 1900-talet och huruvida denna förändring kan sägas vara en följd av en civiliseringsprocess. De frågeställningar som använts är följande: hur förändrades den rättsliga regleringen av kroppsaga av barn mellan år 1900 och år 1979? Hur förändrades lagstiftarens inställning till kroppsaga av barn under samma period? Kan rättsutvecklingen sägas vara en följd av civiliseringsprocessen enligt Jarricks och Söderbergs utveckling av Norbert Elias’ civiliseringsteori? Vid 1900-talets början återfanns det aganderätter av två typer - föräldrars aganderätt, innefattande denna rätt härledd till andra i deras ställning, och aganderätter som låg föräldrarätten nära. LÄS MER