Sökning: "Elias Björberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Björberg.

  1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
    Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER