Sökning: "Elias Edgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Edgren.

  1. 1. Datalagringsdirektivet- ett medel för (brotts)kontroll : En studie av hur datalagring som brottsbekämpning motiverats och hur integritetsintrånget som det medför rättfärdigats

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

    Författare :Elias Edgren; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : År 2006 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2006/24/EG. Detta direktiv, ofta refererat till som datalagringsdirektivet, har fått stor uppmärksamhet främst på grund av den integritetskränkning som direktivet anses medföra. LÄS MER