Sökning: "Elias Granath"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Granath.

  1. 1. Att vara en vara : En studie av American Psychos Patrick Bateman

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Elias Granath; [2008]
    Nyckelord :American Psycho; Patrick Bateman; Reifikation;

    Sammanfattning : My essay is an investigation of American Psychos Patrick Bateman. Why is Patrick Batemans identity one so easily described as shallow and superficial? I discuss theese questions from a marxists point of view putting Bateman in the context of Georg Lukács theories of reification. LÄS MER