Sökning: "Elias Levir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Levir.

  1. 1. Om synen på ”utanförskap” : Socialsekreterare och nämndpolitiker om arbetslösa unga vuxna med försörjningsproblem.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Andrés Iturralde; Elias Levir; [2013]
    Nyckelord :social exclusion; social problems; ”workfare”; activation policy; construction of social problems.; utanförskap; sociala problem; aktiveringspolitik; sysselsättning; konstruktion av sociala problem.;

    Sammanfattning : During the study's first stage we noticed that the Swedish term ” utanförskap” was constructed for political purposes, the term’s ambiguity what was first raised our interest. Therefore the aims of this study was to examine how social workers at the social welfare office and the labor market related project Framtid Kronoberg  as well as politicians within the administration of Arbete & Välfärd (Work & Welfare) relates to utanförskap as a social phenomenon. LÄS MER