Sökning: "Elias Makhlouta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Makhlouta.

  1. 1. ”Det är som att man är i ett skådespel” : En kvalitativ studie om förskollärares emotionsreglering och rollhantering

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Elias Makhlouta; Nida Sher E Alam; [2019]
    Nyckelord :Emotionsarbete; känslor; förskollärare; roll; yrkesroll; privat roll; krav; välmående; stress.;

    Sammanfattning : Förskollärare betraktas som en viktig del av samhällsstrukturen, eftersom de bidrar till att lägga grunden för nya generationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i relation till stress. LÄS MER