Sökning: "Elias Svärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Svärd.

  1. 1. Deras problem eller våra problem? En studie i hur flyktingar framställs i media

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Eric Svärd; Elias Vidén; [2016-06-15]
    Nyckelord :flyktingar; problem; kontext; diskursanalys; media; tidningar; artiklar; begreppskonstruktion; kategorisering;

    Sammanfattning : Media spelar en viktig roll i konstruerandet och rekonstruerandet av människor somkategorier, vilka egenskaper och roller som tillskrivs dessa kategorier i samhället, och hur detta påverkar mottagaren av media. Sverige har historiskt sett varit ett öppet och humanitärt land men sedan hösten 2015 har det skett förändringar i igrationspolitiken och debatten kring integration, invandring, flyktingar och invandrare. LÄS MER