Sökning: "Elida Berglin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elida Berglin.

  1. 1. Ett språk för alla : Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Elida Berglin; Viktoria Nygren; [2019]
    Nyckelord :Musik; språkutveckling; fenomenografi; intervju; enkät; läroplan;

    Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftade till att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Då vårat syfte med studien var att undersöka uppfattningar bestämde vi oss för att använda det fenomenografiska perspektivet som utgår från människors erfarenheter och uppfattningar. LÄS MER