Sökning: "Elin Ahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Ahlgren.

 1. 1. "Alla barn gynnas av TAKK" : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniela Jakobsson; Elin Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :TAKK; AKK; specialpedagogik; förskola; barn; kommunikation; språk; gester; tecken; teckenstöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom somatisk akutsjukvård: En beskrivande litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Mokvist; Gustaf Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; nurses; nurses’ experiences; violence and threats; workplace violence; Akutsjukvård; arbetsplats-våld; hot och våld; sjuksköterskors erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld kan yttra sig både verbalt och fysiskt samt leda till fysiska och/eller psykiska skador på individen. Olika typer av hot och våld kan vara sexuella trakasserier eller andra sätt att hota en person på. LÄS MER

 3. 3. Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME : - En studie om motiv vid implementeringen av CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Ahlgren; Frida Ahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Small and medium-enterprises SMEs ; implementation; motives; Corporate social responsibility CSR ; Små och medelstora företag SME ; implementering; motiv;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i SME - En studie om motiv vid implementeringen av CSR i svenska SME  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Ahlgren och Frida Ahlstedt Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson  Datum: Juni - 2018 Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning presenterar flertalet motiv vid implementering av CSR. Motiven ökar medvetenheten kring varför företag genomför implementering av CSR. LÄS MER

 4. 4. Strävan efter attraktivitet : En studie som undersöker bostadsplaneringen i Karlstads centrum

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Lund Elin; Ahlgren Emma; [2017]
  Nyckelord :attraktivitet; platsmarknadsföring; bostadsplanering för alla; tillväxt; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : En ökad ekonomisk tillväxt står ständigt på en kommuns agenda och likaså strävan efter attraktivitet. En trend sedan många år tillbaka är att bygga vattennära bostäder vilket återspeglas i städers bostadsplanering, även i fallet Karlstad. LÄS MER

 5. 5. Ideella idrottsföreningars ekonomistyrning : En flerfallsstudie om styrverktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Ahlgren; Emelie Andersson; Emelie Nilsson; [2013]
  Nyckelord :ekonomistyrning; ideell idrottsförening; icke-vinstdrivande organisationer; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bachelor thesis in Business administration, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE05E, spring semester 2013 Title: Non-profit sport associations management control- A multi case study of management tools Authors: Christoffer Ahlgren, Emelie Andersson and Emelie Nilsson Tutor: Anders Jerreling Examiner: Elin Funck Background: Non-profit sport associations activate a large number of people in Sweden and have a great impact on the social community. Because of the increasing complexity to operate sport associations some are experiencing serious financial problems. LÄS MER