Sökning: "Elin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden Elin Andersson.

 1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 2. 2. Fritidslärare som varierar : En kvalitativ undersökning om fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Martinsson; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fritidshem; Fritidslärare; Styrd aktivitet; Fri lek; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i styrda aktiviteter och i fri lek i fritidshemmet. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på sex olika skolor i Skåne. LÄS MER

 3. 3. StorySelling: An exploratory study on the effect of storytelling on the consumer brand experience with low involvement products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emma Andersson; Elin Schill; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förändringar i aktivitetsmönster och välbefinnande hos äldre efter flytt till särskilt boende : En kvalitativ intervjustudie om äldres självupplevda förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Yvonne Andersson; Elin Erikson; [2019]
  Nyckelord :Activity; Aeging; Occupational Therapy; 65 years and older; Aktivitet; Arbetsterapi; Åldrande; 65 år ;

  Sammanfattning : Syfte: Arbetets syfte var att beskriva äldres, 65 år +, självupplevda förändringar i aktivitetsmönster och välbefinnande efter flytt till ett särskilt boende. Metod: En kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor och skattning med VAS-skala, genomfördes på tio äldre personer som flyttat in på särskilt boende. LÄS MER

 5. 5. Det tecknade jaget : gymnasieelvers tolkningar, upplevelser och diskussioner av grafiska självbiografier ur ett normkritiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Andersson; Maike Larsson; [2019]
  Nyckelord :grafiska självbiografier; normer; berättarstrategier; litteraturundervisning; svenska språket; gymnasieskolan; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att undersöka hur de två grafiska självbiografierna Festens charmigaste tjej (2018) och Var ska jag lägga mitt huvud? (2015) upplevs och tolkas av gymnasieelever samt vilka normer som upptäcktes och hur de reagerade på dem. Vi samlade in vårt material genom aktionsforskning som innebar tre undervisningspass och tre gruppintervjuer. LÄS MER