Sökning: "Elin Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Elin Bergström.

 1. 1. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 2. 2. ”Det är en sån tidsbrist hela tiden” : -en kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar om Skolverkets nationella bedömningsstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Bergström; Hanna Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Skolverkets nationella bedömningsstöd; läs- och skrivutveckling; tidiga insatser; ramfaktorteori; intervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilka olika sätt intervjuade lärare upplever Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och på vilket sätt resultatet från bedömningen används för elevens kommande skolår. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. LÄS MER

 4. 4. Competence Development and HR in an SME Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bergström; Tobias Sköld; [2021]
  Nyckelord :Competence development; Small- and medium-sized enterprises; SME; Workplace learning; Talent management; Human Resource Management; Business and Economics;

  Sammanfattning : There are over 1.1 million small- or medium-sized enterprises (SMEs) in Sweden. But even if they have a significant impact on both the country’s economy as well as creating a majority of all Swedish jobs, the current research within competence development has in large, overlooked SMEs. LÄS MER

 5. 5. Att motivera elever i dans : En kvalitativ studie om lärares upplevelser kring hur elevers motivation påverkas i dansundervisning samt hur elevers motivation till lärande i dans kan främjas.

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :motivation; dans; undervisning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine teachers experiences of student’s motivation in dance at Upper Secondary School. Furthermore, the study aims to visualize how teachers feel that they can promote student’s motivation. LÄS MER