Sökning: "Elin Englöw"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Englöw.

  1. 1. Läs- och skrivinlärning i tidig skolålder : En kvalitativ studie om lärares arbete med läs- och skrivinlärning i årskurs 1

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Elin Englöw; [2019]
    Nyckelord :Learning to read; learning to write; linguistic awareness; teaching; pupils; teacher; Läsinlärning; skrivinlärning; språklig medvetenhet; undervisning; elever; lärare;

    Sammanfattning : The survey is based on qualitative research interviews with four active teachers from primary school. The purpose of the study is to gain knowledge of how to work with reading and writing learning in year one. The study is based on four issues that concern the teachers' views on the early work on reading and writing. LÄS MER