Sökning: "Elin Frank"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elin Frank.

 1. 1. Vad är viktigast? : En kvalitativ vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring vad som är barnets bästa i frågor som gäller familjehemsplacerade barns fortsatta boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Frank; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best interests of the child is a principle that social workers need to consider in their work.However, there is no clear definition of what the best interests of the child entail. Socialworkers make different intervention decisions even though they are presented with the sameinformation and misjudgments can lead to serious consequences. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik och naturvetenskap – inlärnings- och hälsoeffekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Brzezinski; Elin Frank Granberg; [2021]
  Nyckelord :health; health impact; learning; science; outdoor education; hälsa; hälsopåverkan; lärande; naturvetenskap; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt inriktar sig mot utomhuspedagogik i lågstadiet inklusive förskoleklassen. Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur utepedagogik och regelbunden utevistelse påverkar elever både ur ett inlärningsperspektiv samt ur ett hälsoperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och dess påverkan på stress : En tvärsnittsstudie på högstadieungdomar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristin Bastrup Frank; Elin Heving; [2020]
  Nyckelord :Stress; physical activity; gender differences; adolescents; Stress; fysisk aktivitet; könsskillnander; ungdomar; högstadie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka om högre fysisk aktivitetsnivå kan minska effekten av stressrelaterad ohälsa hos ungdomar i klass 8. Syftet var också att se om det fanns några skillnader mellan könen i upplevd stress samt hur vanligt det är med pulshöjande fysisk aktivitet samt vardagsmotion bland tjejer och killar i klass 8. LÄS MER

 4. 4. Hur hänger fonologisk medvetenhet och läsning ihop? : En studie av samband mellan fonologisk medvetenhet och läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Frank; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka sambandet mellan elevers fonologiska medvetenhet och läsförmåga. Studien undersöker hur relationen ser ut mellan variablerna läsförståelse, avkodning och fonologisk medvetenhet (manipulation, syntes och rim) för elever i årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med endometrios erfarenheter av möten med vården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Carlsson Elin; Frank Sofia; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; patientperspektiv; erfarenheter; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar 1 av 10 menstruerande kvinnor. Smärta i nedre buken är ett vanligt symtom som ofta leder till minskad livskvalitet och minskat välbefinnande hos de drabbade kvinnorna. LÄS MER