Sökning: "Elin Gerdin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Gerdin.

 1. 1. Modalitetsmarkörer - "det handlar om att ta språket i besittning" : En studie av gymnasieelevers användning och lärares erfarenheter av modalitetsmarkörer i skrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Shang Ali; Elin Gerdin; [2018]
  Nyckelord :modalitetsmarkörer; modalitet; modala hjälpverb; interpersonella adverbial; modalitetsmetaforer; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön; elevers skrivande;

  Sammanfattning : Att undersöka elevlösningar och att ta del av verksamma gymnasielärares erfarenheter rörande elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift ger en bild av kvinnliga och manliga gymnasieelevers hållningar gentemot satsers innehåll och eventuella likheter och skillnader skribenterna emellan. Föreliggande studies huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. "Vi och dom" - ett pedagogiskt tillvägagångssätt? : En kvalitativ studie av lärares erfarenheter och åsikter kring kategoriseringen "vi och dom" inom religionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Gerdin; Shang Ali; [2016]
  Nyckelord :categorisation; ”we and them”; heterogeneous student group; homogeneous student group; kategorisering; ”vi och dom”; heterogena elevgrupper; homogena elevgrupper;

  Sammanfattning : To categorise people is by society viewed as a basic cognitive process. The process is described to occur frequently. The purpose of this study was to investigate teachers experience and views concerning the categorization "we and them", and its relationship to the education of religion. LÄS MER