Sökning: "Elin Glamheden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Glamheden.

 1. 1. Ordet är ditt : En studie berörande hur lärare arbetar med uppbyggnaden av ordförrådet hos andraspråkselever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elin Glamheden; Stina Thorén; [2011]
  Nyckelord :ordförråd; integrering; segregering;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur lärare i svenska som andraspråk arbetar med att bygga upp ordförrådet hos andraspråkselever. Undersökningen har genomförts i integrerad klass (svenska/svenska som andraspråk) och segregerad klass (svenska som andraspråk). Detta urval har använts för att kunna hitta likheter och skillnader i arbetssätten. LÄS MER

 2. 2. Svenska som andraspråk och svenska - En jämförande studie av ämnena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Glamheden; [2010-06-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; läromedel;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av en jämförelse mellan ämnena svenska somandraspråk (SVA) och svenska. I jämförelsen ställs styrdokument ochläroböcker emot varandra samt att lärare i båda ämnena uttalar sig kringdem. LÄS MER

 3. 3. Inlärningssvårigheter för andraspråkselever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elin Glamheden; [2008]
  Nyckelord :andraspråksinlärare; svenska 2; inlärningshinder; språksvårigheter; bristande förkunskaper; kulturskillnader; ytflyt; självförtroende; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter andraspråksinlärare kan stöta på i skolan. Materialet i studien består av litteratur, intervjuer och observationer av tre högstadieelever. Dessa observationer visas under resultatredovisning tillsammans med presentationer av de aktuella eleverna. LÄS MER