Sökning: "Elin Högberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Högberg.

 1. 1. ”Man är ju ingen robot så det är klart man blir påverkad” - En kvalitativ studie om hur kvinnojoursanställda beskriver sina erfarenheter av att lyssna till våldsutsattas berättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Högberg; Matilda Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Coping theory; domestic violence; emotional labour theory; strategies; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how women’s shelter employees who work with survivors of domestic violence described their experiences of listening to the survivors. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with six different employees who work in three different non-profit and three municipal organisations. LÄS MER

 2. 2. Religionsdidaktik : Didaktiska möjligheter och utmaningar i att undervisa om religion

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ida Högberg; Elin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en konsumtionsuppsats med syftet att sammanställa och analysera tidigare forskning gällande religionskunskapsundervisning för årskurserna 1–3. Syftet är definierat i en frågeställning: Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar lyfts fram i tidigare forskning gällande läraruppdragets tolkning, planering och undervisning i religionskunskap för årskurserna 1–3? Forskningen till denna konsumtionsuppsats samlades in genom databas- och manuell sökning. LÄS MER

 3. 3. ”Det här är inte hat – det här är humor!" : En visuell textanalys av makt och performativitet i systrarna Kronlöfs video SÅ JÄVLA PK!

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Elin Högberg; [2013]
  Nyckelord :genus; humor; makt; motstånd; performativitet; PK; rasism; sexism; stereotyp; visuell textanalys;

  Sammanfattning : This essay examines how humor is used in the making of stereotypes in the Kronlöf sister’s video SÅ JÄVLA PK! In addition I give my analysis of how power and resistance is shown in the video. Through Michel Foucault’s conception power and resistance together with Judith Butler’s theories about performativity I’d like to show how the characters you can see in the video, in addition to the humor, also put themselves in a public context. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av smärta vid fibromyalgi - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Högberg; Anna Jansson; [2012]
  Nyckelord :Sense of Coherence; qualitative; chronic pain; fatigue; nurses.; KASAM; kvalitativ; långvarig smärta; trötthet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är en sjukdom som karaktäriseras av smärta, trötthet och stelhet och sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelse av smärta vid fibromyalgi. KASAM användes som teoretisk förankring. LÄS MER