Sökning: "Elin Högdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Högdahl.

  1. 1. E-utbildning som stöd i förändringsarbete : En kvalitativ intervjustudie om införandet och användningen av e-utbildning i en svensk kommun

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Elin Högdahl; Viktoria Johansson; [2016]
    Nyckelord :IKT; kompetensutveckling; organisatoriskt perspektiv; utbildningsmetod;

    Sammanfattning : Informations- och kommunikationsteknikens utveckling påverkar genomförandet av förändringsarbetei organisationer. Att använda sig av e-utbildning som stöd i förändringsarbete blir därför alltvanligare. Dock finns en avsaknad av forskning om varför och hur offentliga organisationer påstrategisk nivå använder e-utbildning. LÄS MER