Sökning: "Elin Haglund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Elin Haglund.

 1. 1. "Om jag hade bedömt att jag inte hade någon alls möjlighet till det, skulle jag absolut inte vara med". En explorativ fallstudie om påverkansmöjligheter i Vindelälven-Juhttátahkkas samverkansprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elin Haglund; [2021-10-08]
  Nyckelord :Hybrid organisations; collaborative governance; power; agenda-setting; consensus;

  Sammanfattning : In recent decades globalisation has challenged government with governance. A societal change in which state-based governing has increasingly moved towards governance based on networks and collaboration between different actors. LÄS MER

 2. 2. Vårdtyngd hos anhörigvårdare vid vård av närstående med kognitiv nedsättning : En desprektiv tvärsnittstudie baserat på SMART4MD i Sverige och Spanien

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Angelica Haglund; Elin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare Kognitiv nedsättning närstående vårdtyngd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning är något som ökar allt mer globalt bland den åldrande befolkningen på grund av den ökade medellivslängden för äldre. Samtidigt som kognitiv nedsättning ökar så faller allt mer ansvar på den informella vården, vilket kan resultera i att anhörigvårdaren får vårda sin närstående med kognitiv nedsättning. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö i en svensk fordonsindustri : En kvantitativ studie av upplevelser och individuella skillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Birkfeldt; David Haglund; [2018]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; organisationspsykologi; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; konflikt mellan arbete och privatliv; värderingar; arbetstillfredsställelse; kön; ålder; anställningsform;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera huruvida upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan medarbetare i en svensk fordonsindustri beroende på individuella faktorer. De individuella faktorerna som studerades var kön, ålder, anställningsform och född i Sverige /inte född i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Fukthaltens påverkan på maskintillverkad betongsand vid Vikan Kross

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Haglund; [2016]
  Nyckelord :Maskintillverkad betongsand; HKBB; vindsiktning; ersättningsmaterial till naturgrus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur fukthalten i det ingående materialet samt hastighetsinställningen på VSI-krossen påverkar kornformen och fillerhalten vid tillverkning av betongsand. Målet är att med avseende på dess påverkan bestämma vilken hastighet på VSI-krossen som bör användas samt undersöka vindsiktens kapacitet vid de olika fukthalterna. LÄS MER

 5. 5. Hur revisorers val av förhandlingsstrategi påverkas av klient- respektive professionsidentifikation samt erfarenhet av revision

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Amanda Haglund; Elin Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Auditor; client identification; professional identification; negotiation strategies; audit experience; auditor independence; Revisor; identifikation med klienten; identifikation med professionen; förhandlingsstrategier; erfarenhet av revision; revisorns oberoende;

  Sammanfattning : Independence Standards Board har identifierat revisorernas nära relation med klienten som ett av fem hot mot revisorns oberoende. Dock är en ingående kännedom om klienten nödvändig för att revisorn ska förstå klienten tillräckligt bra och för att kunna planera och genomföra en effektiv revision. LÄS MER