Sökning: "Elin Hagman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Hagman.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Effekter av ålder och verksamhetstyp på arbetsrelaterad identitet och strävan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Elin Hammergård; Karin Hagman; [2012]
  Nyckelord :Work-related identity; striving; age; job satisfaction; Arbetsrelaterad identitet; strävan; ålder; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om verksamhetstyp och de anställdas biologiska ålder påverkade den arbetsrelaterade identiteten och strävan. Studien genomfördes som en enkätundersökning på ett servicemanagement företag i en svensk mellanstor stad. Totalt deltog 56 personer, som bestod till 98.2% av kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i vardagssysslor för personer med lindrig utvecklingsstörning : - utifrån ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Elin Hagman; [2011]
  Nyckelord :participation; self-determination; intellectual disability; group home;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett multidimensionellt fenomen som gynnas av ett flertal faktorer, främst positiva personegenskaper och underlättande faktorer i miljön. Syftet med studien var att undersöka hur vårdare på en gruppbostad för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning uppfattar samt menar sig skapa förutsättningar för brukarnas delaktighet i fritid, mathållning, städ/tvätt och ekonomi. LÄS MER