Sökning: "Elin Hegfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Hegfalk.

  1. 1. Populärkulturens betydelse för fritidshemmet : - En intervjustudie utifrån fritidspedagogens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Elin Hegfalk; [2014]
    Nyckelord :Fritidshem; Populärkultur; Fritidspedagog; Socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Syftet för studien är att med tidigare forskning och Vygotskijs socialkonstruktivistiska utvecklingsteori granska ämnet populärkultur i förhållande till de resultat som studien gett och från de intervjuer som gjorts. Metoden för studien är en kvalitativ intervjustudie där sju fritidspedagoger i enskilda intervjuer fått frågor som berör populärkulturens betydelse i fritidshemmet. LÄS MER