Sökning: "Elin Heimdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Heimdahl.

  1. 1. Att överleva hjärtstopp : Hjärtstoppsöverlevares självskattade hälsoproblem

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Elin Heimdahl; Hedvig Karlsson; [2019]
    Nyckelord :cardiac arrest; survivors; health; quality of life; aftercare; Hjärtstopp; överlevare; hälsa; livskvalitet; eftervård;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund Hjärtstopp är förknippat med hög dödlighet. Eftersom antalet överlevare ökar är det betydelsefullt att få en förståelse för vilken typ av hälsoproblematik och livskvalitet som överlevare innehar. Syfte Syftet är att beskriva självskattade hälsoproblem hos personer som överlevt hjärtstopp. LÄS MER