Sökning: "Elin Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Elin Holm.

 1. 1. Barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelina Ramstedt; Elin Holm Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Youths; School; Mental health; Mental illnes; Stress; Barn; Ungdomar; Skola; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Stress;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar idag, även kraven i skolan och i samhället har ökat. Sociala medier och barns ökande skärmtid har också en negativ inverkan på barn och ungdomars psykiska mående. LÄS MER

 2. 2. A New Working Life : -The Effects of Covid-19 in a Non-profit Organisation with a Core in Corporate Social Responsibility Work in Spain

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hellsten; Isabelle Holm; [2022]
  Nyckelord :Organisational culture; corporate social responsibility; non-profit; Covid-19; mental disability;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has resulted in big changes in the working life for everybody. These changes have been extra hard on people with disabilities and individuals within marginalised groups. This group of people are more often hired by non-profit organisations over organisations that seek profit. LÄS MER

 3. 3. Den handlingskraftiga mannen i fokus och kvinnan i periferin : Analys av historieläromedels framställning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Holm; Ida Wahlund Egnell; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; kvinnligt och manligt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur historieläromedel för årskurs 1–3 framställer kvinnor och män. Studien grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys där Edwertz och Lundströms genustrappa används för att analysera de valda läromedlen utifrån trappans olika nivåer och kriterier. LÄS MER

 4. 4. Staten, seriefaran och filmvåldet : En komparativ studie av riksdagspolitikers argument under serietidningsdebatten på 1950-talet och videovåldsdebatten på 1980-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Holm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att belysa samhälleliga faktorer och förändringar genom att jämföra argument som framfördes på riksdagsnivå under serietidningsdebatten på 1950-talet med argument i riksdagen under videovåldsdebatten på 1980-talet. De frågor som undersöktes var vilka likheter och skillnader det fanns mellan argumenten under de båda tidsperioderna, och om det fanns några omständigheter som var särskilt bundna till respektive tidsperiod som politikerna lyfte fram. LÄS MER

 5. 5. Distansarbetets betydelse för styrning : En fallstudie om chefers styrning av medarbetare efter en plötslig omställning till distansarbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Hedblad; Elin Holm; [2021]
  Nyckelord :Management control; control tools; telework; Styrning; styrverktyg; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige var ett flertal organisationer tvungna att ställa om sin verksamhet. Medarbetare blev rekommenderade att arbeta hemifrån och således ställdes chefer inför arbetsförhållanden som de inte tidigare mött. LÄS MER