Sökning: "Elin Holmstjerna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Holmstjerna.

  1. 1. Ett gestaltningsförslag på ett flerbostadshus i trå : Stubben i Rosenlundsparken

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Elin Holmstjerna; Erika Haraldsson; [2019]
    Nyckelord :CLT; Glulam; Residential building; New buildt; Span; Architecture; Wood; Project planning document; KL-trä; Limträ; Flerbostadshus; Nybyggnation; Spännvidd; Arkitektur; Trä; Programhandling;

    Sammanfattning : Examensarbetet behandlar trä som byggnadsmaterial. I arbetet ingår en rapport med förklarande illustrationer samt framtagning av programhandlingar för ett bostadsprojekt. Byggbranschen står idag för en hög miljöbelastning där den största bidragande faktorn är materialproduktionen. LÄS MER