Sökning: "Elin Johnson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Johnson.

  1. 1. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Elin Johnson; [2018]
    Nyckelord :civilsamhälle; kultur; social tillit; kommun; samverkan; mellanhänder;

    Sammanfattning : Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. LÄS MER