Sökning: "Elin Kattler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Kattler.

  1. 1. Rum för rörelse : Perspektiv på rörelse som kommunikativ resurs i klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Elin Kattler; [2022]
    Nyckelord :estetisk lärprocess; fysisk aktivitet; kinestetiskt lärande; logocentrism; multimodalitet; radikal estetik; rörelsekommunikation; transspråkande;

    Sammanfattning : Detta är en retrospektiv undersökning med syfte att bidra till en fördjupad förståelse av hur kropp och rörelse kan ses som kommunikativa resurser i en lärande miljö, främst då det gäller klassrummet och elevernas möjligheter att bearbeta och förmedla innehåll kopplat till skolans ämnen och styrdokument. Studien initierades av mig som ett utvecklingsarbete utifrån min erfarenhet att kroppen och rörelsen ofta är en outnyttjad resurs ur ett lärande perspektiv i klassrummet. LÄS MER