Sökning: "Elin Kollberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Kollberg.

 1. 1. Tidiga tillväxteffekter av kvävetillförsel på SeedPAD och plantor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Kollberg; [2016]
  Nyckelord :SeedPAD; fröplantor; kvävegödsling; tidig tillväxt; seedlings; fertilization; early growth development;

  Sammanfattning : I boreala skogar begränsas trädens tillväxt av olika ståndortsfaktorer och främst är det temperatur, tillgång till solljus, vatten och mineralnäring som utgör hinder. Makronäringsämnet kväve är det mineralnäringsämne som till stor del begränsar tillväxten i nordliga barrskogar. LÄS MER

 2. 2. Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sofia Wahlström Bergstedt; Elin Kollberg; [2014]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; sågverk; massabruk; kötider; lossning;

  Sammanfattning : Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. LÄS MER