Sökning: "Elin Lagerstedt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Lagerstedt.

 1. 1. (O)lika för alla : En undersökning om likvärdigheten i bedömningen av det nationella provets skriftliga del i engelska 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Lagerstedt; [2017]
  Nyckelord :Engelska; likvärdighet; validitet och reliabilitet; nationella prov; formativ och summativ bedömning; bedömning för lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ur ett likvärdighetsperspektiv undersöka den summativa bedömningen av det nationella provets skriftliga delprov i engelska 6. Fem lärare med olika lång erfarenhet av undervisning och bedömning i engelska har fått ge ett betyg på samma fem elevtexter. LÄS MER

 2. 2. Konst, kultur och arkitektur : om facktermer och kulturspecifika referenser i en italiensk guidebok

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen; Lunds universitet/Italienska

  Författare :Elin Lagerstedt; [2015]
  Nyckelord :översättning; turistguide; kulturspecifika referenser; facktermer; explicitering; ekvivalens; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sentimentality Versus the Crude Reality: a Comparison Between Harriet Beecher Stowe's "Uncle Tom's Cabin" and Toni Morrison's "Beloved"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Elin Lagerstedt; [2014]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktoter som påverkar valet av fritidsaktiviteter efter stroke : En intervjustudie med sju personer som drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Karin Crona; Elin Lagerstedt; [2006]
  Nyckelord :Stroke; Leisure activity; Adaptation; Choice; Occupational Therapy; Stroke; Fritidsaktivitet; Anpassning; Val; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som påverkar valet av fritidsaktiviteter hos personer som haft stroke och på vilket sätt fritidsaktiviteterna har förändrats. För att uppnå syftet valdes kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en egengjord intervjuguide. LÄS MER