Sökning: "Elin Linde"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Elin Linde.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot äldre kvinnor : Jämställdhet, handlingsutrymme och kunskap i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Elin Lindé; Rebecka Sundström; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; äldre kvinnor; jämställdhet; handlingsutrymme; kunskap; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Att förebygga mäns våld mot äldre kvinnor har under senare år blivit mer aktuellt. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorg kring mäns våld mot äldre kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Skogsbruk i fjällnära skog : privata markägarnas förutsättningar att bedriva skogsbruk i fjällnära områden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnea Forssén; Elin Linde; [2017]
  Nyckelord :ersättning; tillit; kommunikation; biologisk mångfald; nyckelbiotop;

  Sammanfattning : Den fjällnära skogen och dess brukande är ett aktuellt ämne i den skogliga debatten. Förutsättningarna för enskilda privata markägare att bedriva skogsbruk kan ifrågasättas då den fjällnära skogen ska erbjuda många funktioner för olika aktörer utanför skogsbruket. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnasters upplevelser av arbete på särskilt boende för äldre : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för sjukgymnastikHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för sjukgymnastikHälsouniversitetet

  Författare :Elin Linde; Lina Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Housing for the elderly; Physical therapists; Perceptions; Qualitative content analysis; Äldreomsorg; Sjukgymnaster; Upplevelser; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förutsättningarna för sjukgymnasters arbete på särskilt boende ser olika ut beroende på brukarantal, möjlighet att vara tillgänglig samt resurser från kommunen. Flera studier visar på att resursbrist försvårar sjukgymnasters arbete och att det är svårt att tillgodose brukarnas behov när sjukgymnasterna har det medicinska rehabiliteringsansvaret för ett stort antal brukare. LÄS MER

 5. 5. Vikten av en god utemiljö vid äldreboendet Vidablick

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2014]
  Nyckelord :äldre; äldreboende; hälsa; natur; utemiljö; planering;

  Sammanfattning : Vad är det egentligen i naturen som påverkar äldres hälsa och hur påverkar det? Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i utformandet av utemiljön vid ett äldreboende? Detta är de första två frågeställningarna som besvaras i denna kandidatuppsats. Huvudsyftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilka faktorer i utemiljön som har störst verkan på äldre människors hälsa, och som då är viktiga att ta hänsyn till i utformandet av utemiljöer kring äldreboenden. LÄS MER