Sökning: "Elin Ling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Ling.

  1. 1. Pedagogers språkbruk för att stötta barns lärnade om vattnets fasövergångar i förskolan : En studie om pedagogers beskrivningar av att använda språket i planerade och spontana aktiviteter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Elin Ling; [2021]
    Nyckelord :Educators; language; phase transitisons; planned activities; spontaneous activities; Fasövergångar; pedagoger; planerade aktiviteter; spontana aktiviteter; språkbruk;

    Sammanfattning : The aim of the study is to bring knowledge about how educators use their language to support children’s learning of water phase transitions in planned and spontaneous activities. Data was collected through individual semistructured interviews, eight interviews were carried out. LÄS MER