Sökning: "Elin Ljungkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Ljungkvist.

 1. 1. Modersmålundervisningens betydelse för andraspråksutvecklingen : En kvalitativ studie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessie Ljungkvist; Elin Nöjd; [2012]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningens betydelse; andraspråksutveckling; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien inriktar sig på vilken roll modersmålsundervisningen har i andraspråksutvecklingen och tydliggör även om huruvida ett samarbete mellan ämnet svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen samt den övriga undervisningen är möjlig. En kvalitativ undersökning har genomförts med syftet att belysa språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. "...men han är ju så fantastisk när han är fantastisk!" - en kvalitativ stuide om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Ljungkvist; Rebecca Wänghult; [2010]
  Nyckelord :socialt nätverk; familjebild; normalisering; Nyckelbegrepp: Våld mot kvinnor; barn; uppbrottsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är ett socialt problem som blivit mer uppmärksammat de sista åren. Dock är mycket av våldet fortfarande dolt och sker inom hemmets fyra väggar. LÄS MER