Sökning: "Elin Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Elin Lundgren.

 1. 1. Evaluating resilience in the governing process of the food strategy for StockholmCounty : Resilience from theory to practice in a qualitativestudy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Resilience; governance; food strategy; Stockholm County;

  Sammanfattning : To meet global challenges in food provision and to counteract environmental issues derivingfrom the food system, improved governance is necessary. Resilience is presented as a tool formanaging ecosystem services and for understanding what is required to achieve food security. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Sammanfattning : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. LÄS MER

 3. 3. Växter och växtbäddar för väg- och gatumiljö i zon 5 : komposition med fokus på skötselextensivitet och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :vägmiljöer; växtbäddar; skötselextensivitet; naturlika planteringar; zon 5; Västerbotten; stäpp; alvar; hed;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete belyser problemet med planteringsbara ytor i väg- och gatunära miljö som inte tas tillvara på ett hållbart sätt, samt presenterar möjliga lösningar på problemet. Ofta ser man rondeller och refuger som antingen är sådda med gräsmatta eller helt enkelt har hårdgjorts. LÄS MER

 4. 4. Strandnära rekreation : konflikt och samverkansmöjligheter mellan allemansrätten och strandskyddslagen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lundgren Alm; [2018]
  Nyckelord :strandskydd; allemansrätt; rekreation; natur; återhämtning; dispens; strand;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete har sin utgångspunkt i den strandnära rekreationen, samt hur Allemansrätten och Strandskyddslagen påverkar den. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet inom Landskapsarkitektprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. LÄS MER

 5. 5. Intern kommunikation balansen mellan struktur och flexibilitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Rudenfors; Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationsverktyg; informationsöverföring; arbetsstruktur; rutiner; dokumentationer; metaforer; digital kommunikation.;

  Sammanfattning : Rapportens studie kommer att behandla ämnet intern kommunikation i en organisation som ligger i framkant med tekniken. I dagens organisationer så är kommunikation och informationshantering A och O. Då individen besitter olika kunskaper och erfarenheter så kommer individen att tolka och tillämpa information olika. LÄS MER