Sökning: "Elin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Elin Nilsson.

 1. 1. Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; Jesper Setterström; Tina Samimian Tehrani; [2021-09-14]
  Nyckelord :samarbete; speldesign; spel; barn;

  Sammanfattning : Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. LÄS MER

 2. 2. Konkret material imatematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Elin Allerstål; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konkret material; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur konkret material gynnar eleversmatematikinlärning i de tidigare åren i grundskolan. Frågeställningen är följande:-Om och på vilket sätt kan konkret material främja elevers matematikinlärning?Genom ett systematiskt söksätt i olika databaser har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklarsom besvarar arbetets frågeställning och resultatet grundar sig på. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutisk hemrehabilitering för personer som drabbats av stroke med fokus på klientcentrering : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Nilsson; Olivia Stenmark; [2021]
  Nyckelord :stroke; occupational therapy; client-centered care; home environment;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kunskapsläget vad gäller arbetsterapeutiskt hemrehabilitering vid stroke med fokus på klientcentrering. Metoden som använts under litteraturöversiktens gång bygger på 10 artiklar hämtade från fyra databaser inriktade på arbetsterapi och rehabilitering; PubMed, CINAHL, AMED och PsycINFO. LÄS MER

 4. 4. The way to higher delivery service at a freight forwarder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Livia Engström; Elin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Logistik; Leveransservice; Kundnöjdhet; Transport;

  Sammanfattning : Den ökande konsumtionen i dagsläget gör att behovet av logistik och logistiska tjänster ökar. Behovet av logistiska tjänster gör att allt fler företag väljer att ta hjälp av en tredje part som sköter logistik och transport åt dem, ett så kallat tredjepartslogistik-företag. LÄS MER

 5. 5. Talsyntes och textförståelse hos elever med svenska som andraspråk. Utifrån faktorerna avkodningsförmåga, arbetsminneskapacitet och kön. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Nilsson; Elin Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsminne; avkodning; läs- och hörförståelse; kön; svenska som andraspråk; talsyntes;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på om förståelsen hos elever med svenska som andraspråk i årskurs 4 och 5 påverkas när de tar till sig text via talsyntes jämfört om de får läsa den utifrån faktorerna avkodningsförmåga, arbetsminneskapavitet och kön. Ett annat syfte var att försöka fånga elevernas upplevelse av att använda talsyntes. LÄS MER