Sökning: "Elin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Elin Nilsson.

 1. 1. Konsekvenserna av laborativa arbetssätt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Nilsson; Michelle Nilsson; [2020]
  Nyckelord :laborativt arbetssätt; matematikundervisning; laborativt material; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att med hjälp av adekvat forskning studera vilka konsekvenser ett laborativt arbetssätt får för lärare och elever i årskurs F-3. Detta har besvarats med hjälp av följande frågeställning: På vilka sätt påverkar ett laborativt arbetssätt elever och lärare i årskurs F-3? Metoden har utgått från systematiska sökningar i olika databaser och sökmotorer. LÄS MER

 2. 2. Ett samförstånd i ögonblicket : En studie om förhållningssätt vid lämning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Nilsson; Sanna Petersson; [2020]
  Nyckelord :Barn; pedagog; lämning; förskola; interaktion; kommunikation; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om de interaktioner som sker vid lämningen samt dess förutsättningar. Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur villkoras möten för interaktion vid lämning?” och “Hur interagerar pedagog, barn och vårdnadshavare vid lämning?” För att få svar på forskningsfrågorna har fokusgrupper och observationer genomförts med två arbetslag från två olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - en ansvarsprövande eller riskhanterande praktik?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elin Liljebäck Nilsson; [2019-09-04]
  Nyckelord :styrning; kommun; agentteori; stewardshipteori; ansvarsprövning; risk-hantering; Risk Management; verifiering; granskning; sanktion;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens teoretiska syfte är att utifrån de tre teoretiska ingångarna: relationen mellan uppdragsgivare/uppdragstagare, riskhantering och ansvarsprövning bidra till förståel-sen kring innebörden och tillämpningen av kommunallagens mening att kommunsty-relsen ska ”ha uppsikt”. Studiens empiriska syfte är att bidra till förståelsen kring hur och med vilka utgångspunkter svenska kommuner styr uppsiktsplikten. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva livskvalitet hos personer med palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Fure; Signe Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; quality of life; patient experience; Palliativ vård; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då bot inte längre är möjlig påbörjas palliativ vård, vilket handlar om att skapa förutsättningar så att personen med palliativ vård och dennes anhöriga upplever högsta möjliga livskvalitet. Att träffa döende personer och ge dessa omvårdnad är en ofrånkomlig del av sjuksköterskeyrket. LÄS MER

 5. 5. Representationsformers påverkan på elevers lärande av grundläggande taluppfattning : En kvalitativ systematisk litteraturstudie om hur valet av representationsformer kan påverka elevers lärande av grundläggande taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Nilsson; Mickaela Wallin; [2019]
  Nyckelord :Number sense; primary school; elementary school; kindergarten; development; numeracy; methods; developing.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur olika representationsformer kan påverka elevers inlärning av grundläggande taluppfattning. I denna studie har sökningen av artiklar skett genom både manuell sökning och databassökning. Sökning i databaserna har skett främst i ERIC och Unisearch. LÄS MER