Sökning: "Elin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Elin Olsson.

 1. 1. Books & Bricks : a case study on the role of media in library design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Katharina W M de Burger; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Library design; library interior layout; media technologies; material media theory; actor network theory; post humanism; case study;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att illustrera vilka effekter olika medietyper och medieteknologier har på biblioteksutformning samt på vilket sätt. Detta undersöks genom två grupper av frågeställningar där den ena fokuserar på medieteknologier som en aktör i ett nätverk och den andra hänvisar till medieteknologiers placering och effekten därav. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens strategier att inkludera barn med språkstörning i leken : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Ringdahl; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Språkstörning; Lek; Språkutveckling; Inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar för att inkludera barn med språkstörning i leken. För att få svar på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Goda matvanor i förskolan : En intervjustudie om förskollärares perspektiv på ramfaktorers betydelse för främjandet av goda matvanor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; kost; matvanor; ramar; ramfaktor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen grundar sig i temat rörelse, kost och hälsa i förskolan och är en del av förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Studiens syfte var att identifiera vilka ramfaktorer förskollärare beskriver som betydelsefulla kring främjandet av goda matvanor för barn i förskolan. LÄS MER

 4. 4. “Vad skulle vi kunna göra annorlunda? För det är en så otroligt svår grupp.” : En kvalitativ intervjustudie om socionomers arbetssätt med placerade ungdomar med NPF i kombination med substansbrukssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Gauffin Lindberg; Maja Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sju lärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt i språkligt heterogena klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Håkansson; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; förhållningssätt; inkludering; multimodalitet; språkutvecklande; språkutveckling; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning är att synliggöra svensklärares förhållningssätt samt vilka strategier som de anser vara gynnsamma för flerspråkiga elevers språkutveckling i språkligt heterogena klassrum. Forskningsfrågorna är på vilka sätt lärare menar att de ger flerspråkiga elever rika möjligheter till god språkutveckling inom svenskämnet samt vilka förhållningssätt och strategier som de anser är gynnsamma för språkutvecklingen. LÄS MER