Sökning: "Elin Palmqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Palmqvist.

 1. 1. Framtiden blickar uppåt : En diskursanalys av höghusdebatten i media

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Naomi Zerai Tsehaye; Elin Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :Discourse analysis; social constructivism; media; newspaper article; tall buildings; skyscrapers; Diskursanalys; socialkonstruktivism; media; tidningsartikel; höga hus; skyskrapor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa föreställningen om höga hus i den samtidaarkitektur- och stadsplanediskursen i svensk media. Genom att konkretisera vilka idéer ochvärdering som kommer till uttryck har vi även synliggjort vilka ståndpunkter som ställerdebattörer för eller mot fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Emme; Elin Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Skatteverket : Praktiska problem i kontrollerna av företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Sarenfält; Anneli Larsson Palmqvist; [2014]
  Nyckelord :The Swedish Tax Agency; tax control; tax audit; treatment; Skatteverket; skattekontroll; skatterevision; bemötande;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka hur Skatteverkets kontroller av företagare går till praktiskt. Utifrån detta ska uppsatsen utreda vilka problem som finns i det praktiska arbetet som Skatteverket gör i de olika kontrollformerna. Studien bygger på en kvalitativ metod vilken valts för att få en djupare förståelse för studieämnet. LÄS MER

 4. 4. Virtuella utställningar : -En studie i rumsligt berättande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Elin Palmqvist; Maria Gylered; [2006]
  Nyckelord :Virtuella utställningar; webbutställning; rumsligt berättande; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att diskutera begrepp och termer inom virtuella utställningar, studera berättandet i virtuella utställningar och undersöka hur användare/besökare uppfattar och upplever berättandet i desamma. För att ta reda på hur besökare uppfattar och upplever berättandet i en virtuell utställning har vi utfört ostrukturerade observationer med sex personer, där varje person har fått besöka tre utställningar. LÄS MER