Sökning: "Elin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Elin Petersson.

 1. 1. The process towards environmental sustainability and the influence of perceptions : A comparative qualitative case study on perceptions of pro-environmental consumption among students at Linnaeus University

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Petersson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; individual perceptions; pro-environmental consumption; pro-environmental behavior; diffusion of innovations; Hållbar utveckling; individuell uppfattning; miljövänlig konsumtion; miljövänligt beteende; innovationsspridningsteori;

  Sammanfattning : Consumption is a major contributor to environmental harm, and also one area where the Swedish performance is in urgent need of improvement. While it is well known that changes are needed on all societal levels for sustainability to be realized, it is unclear whether the population is aware of which changes that refers to, since the impacts from individual consumption remain high. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror att barnen lär sig att bli medmänskliga, visa respekt och att ta ansvar när de hamnar i konflikter." : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring de positiva aspekterna av barns konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kristin Johansson; Elin Petersson; [2021]
  Nyckelord :Conflict; values; learning; Konflikt; värdegrund; lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute knowledge regarding how preschool teachers discuss positive aspects in the children's conflicts in preschool. The following two questions guided the study: How do preschool teachers discuss the importance of conflicts for values education? How do preschool teachers discuss the importance of conflicts for children's learning? Data was collected through an internet-based questionnaire which eight preschool teachers answered. LÄS MER

 3. 3. Vad barnhälsovårdssjuksköterskor anser att en moder behöverför att etablera och underhålla helamning under barnets första sex månader : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Trulsson Ingrup; Petersson Elin; [2020]
  Nyckelord :Child health care nurse; exclusive breastfeeding; information; self-care; support; Barnhälsovårdssjuksköterska; egenvård; helamning; information; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationens rekommendationer är att barn ska helammasde första sex månaderna. Statistiska undersökningar visar att det knappt är 13 procentav barnen i Sverige som helammas vid sex månaders ålder, då många mödrar avslutaramningen tidigare, eller väljer att inte amma alls. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av två digitala terrängmodeller på öppna ytor : Framställda med NRTK-GNSS och Laserdata NH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Castenvall; Elin Petersson; [2020]
  Nyckelord :Airborne laser scanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrain model; Flygburen laserskanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrängmodell;

  Sammanfattning : En digital terrängmodell (DTM) representerar endast markytans form och har en bred användning inom t.ex. samhällsplanering. Det finns olika framställningsmetoder för att skapa en DTM, där de mest använda metoderna är mark- eller flygburen laserskanning samt terrester- eller satellitbaserad mätning. LÄS MER

 5. 5. Ett samförstånd i ögonblicket : En studie om förhållningssätt vid lämning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Nilsson; Sanna Petersson; [2020]
  Nyckelord :Barn; pedagog; lämning; förskola; interaktion; kommunikation; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om de interaktioner som sker vid lämningen samt dess förutsättningar. Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur villkoras möten för interaktion vid lämning?” och “Hur interagerar pedagog, barn och vårdnadshavare vid lämning?” För att få svar på forskningsfrågorna har fokusgrupper och observationer genomförts med två arbetslag från två olika förskolor. LÄS MER