Sökning: "Elin Pommer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Pommer.

  1. 1. “Ta hem den, prova och lek” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till digitaliseringen i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Elin Pommer; Malin Nilsson; [2022]
    Nyckelord :lärplatta; förhållningssätt; digitalisering; ramar; förskola; förskollärare;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den ökade digitaliseringen i förskolan samt hur lärplattan används i förskolans verksamhet. Vårt syfte grundas i den pågående digitala utvecklingen i samhället och de krav på digitalisering som den reviderade läroplanen har medfört. LÄS MER