Sökning: "Elin Rautio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Rautio.

  1. 1. Revisorns rådgivning i familjeföretag -En studie om oberoendehotet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elin Rautio; Lina Gerhardsson; [2017-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: En revisors primära roll är att oberoende granska de finansiella rapporterna, men revisorn har även en rådgivande roll. Den dubbla roll som både granskare och rådgivare har varit ett omdebatterat område som diskuterats flitigt bland forskare och lagstiftare. LÄS MER