Sökning: "Elin Rehnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Rehnqvist.

  1. 1. Den livsviktiga sömnen : En litteraturstudie om faktorer som kan störa sömnen hos intensivvårdspatienten.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Jenny Jarl; Elin Rehnqvist; [2018]
    Nyckelord :Sleep; intensive care unit; intensive care; nurse; patient; sleep disturbing factors; Sömn; intensivvårdsavdelning; intensivvård; sjuksköterska; patient; sömnstörande faktorer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt sjuka patienten. LÄS MER