Sökning: "Elin Rickardsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Rickardsson.

 1. 1. Behovsanalys i landsbygd : samordning av effektiva och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nelly Lopez; Elin Rickardsson; Robin Selin; [2018]
  Nyckelord :transport planning; public transport; distribution strategies; milk runs; consolidation and sustainability; transportplanering; kollektivtrafik; distributionsstrategier; mjölkrundor och hållbarhet.;

  Sammanfattning : Transportsektorn står idag för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och tillsammans med den Europeiska Unionens (EU) politik finns målsättningen att genom en gemensam lagstiftning minska klimatpåverkan utifrån 2 gradersmålet. Utifrån FN:s ramkonvention, Europeiska unionen och övergripande mål för Sveriges miljöpolitik har Västra Götaland sammanställt energi- och klimatmål som framför att år 2030 ska ett oberoende av fossil energi för den västsvenska ekonomin mynna ut i ett hållbart näringsliv. LÄS MER

 2. 2. Manligt och kvinnligt ledarskap inom byggbranschen : Skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga egenskaper i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Elin Rickardsson; Sofia Persson; [2011]
  Nyckelord :Mansdominerad; ledarskap; manliga och kvinnliga egenskaper;

  Sammanfattning : In the construction industry the number of female managers is very low, only four percent (SCB, 2010). In fact, women with management positions has risen by six percentage overall, the last seven years (SCB, 2010). LÄS MER

 3. 3. Calculated deviation : A case study at Arkivator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Elin Rickardsson; [2009]
  Nyckelord :Calculated diviation; preliminary calculation; post-costing; budget review; standard costs; budget variance; Kalkylavvikelser; förkalkyl; efterkalkyl; budgetuppföljning; standardkostnader; budgetavvikelse;

  Sammanfattning : En kalkylavvikelse kan uppstå vid jämförelse mellan förkalkylen och efterkalkylen på en order. Detta examensarbetet avser att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom en kalkylavvikelse. LÄS MER