Sökning: "Elin Rikkinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Rikkinen.

  1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
    Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER