Sökning: "Elin Sindsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Sindsjö.

  1. 1. Känsla av sammanhang, subjektivt välbefinnande och generell hälsahos svensk- och arabisktalande gymnasieelever

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Lena Jonsson; Elin Sindsjö; [2016]
    Nyckelord :Sense of coherence; subjective well-being; general health; adolescents’ adjustment; gender differences; Känsla av sammanhang; subjektivt välbefinnande; generell hälsa; tonåringars anpassning; könsskillnader;

    Sammanfattning : Hur ungdomar som kommit till Sverige hanterar sin nya tillvaro är ettaktuellt studieområde. Tidigare forskning har visat att känsla avsammanhang (KASAM), subjektivt välbefinnande (SVB) och generellhälsa (GH) spelar in i ungdomars psykiska välmående. LÄS MER