Sökning: "Elin Sjöman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Sjöman.

  1. 1. Bärare av lokal utveckling : civilsamhällets roll på landsbygden

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Elin Sjöman; [2018]
    Nyckelord :civilsamhälle; lokalt ledarskap; governance; socialt kapital; resiliens; legitimitet;

    Sammanfattning : Landsbygden är full av hjältar, men det är inte alltid deras röster hörs. Kommunsammanslagningar och en ökad centralisering har lett till att landsbygdens representation i det offentliga samtalet minskat. Engagemanget för bygden och dess utveckling har dock aldrig försvunnit. LÄS MER