Sökning: "Elin Sköld"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elin Sköld.

 1. 1. Socialarbetares kommunikativa handlande i relation till lågbegåvade klienter : Social worker's communicative actions in relation to low-key clients

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Sköld Sandberg; Petra Juntti; [2019]
  Nyckelord :Lågbegåvade; kommunikation; socialarbetare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation och olika sätt att kommunicera på i mötet med lågbegåvade klienter inom socialtjänsten är inget ämne man brukar prata om. Att detta är en problematisk situation för enskilda socialsekreterare runt om i landet kan ses som ett faktum som belystes genom denna studie. LÄS MER

 2. 2. Intersektionalitet i bokbranschen : En analys av mångfald hos huvudkaraktärer i ungdomsböcker, baserad på tre förlags utgivning år 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Sköld; [2018]
  Nyckelord :Literature; adversity; book publishing; culture; ethnicity; sexuality; gender; disability; illness; publishing company; youth literature; intersectional; Litteratur; mångfald; bokutgivning; kultur; etnicitet; sexualitet; kön; funktionsvariation; sjukdom; bokförlag; ungdomslitteratur; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka tre av Sveriges största bokförlag och hur deras utgivning har sett ut när det kommer till mångfald av hudfärg, sexualitet och olika typer av sjukdomar inom ungdomslitteraturen. Till syftet fanns det två frågor som skulle besvaras: Hur har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut under 2015 när det kommer till mångfald? Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna böckerna? För att nå syftet med arbetet användes både kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilket medförde att det blev två typer av undersöningar, dels en undersökning kring mångfalden hos huvudkaraktärerna, men även en statistisk undersökning där resultatet visade att mångfalden inte var så stor bland huvudkaraktärerna som man kanske skulle vilja att den var. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker det ser jättebra ut" : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare tolkar ett kunskapskrav och bedömer elevers rörelseutförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Blomqvist; Elin Sköld; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar ett kunskapskrav och utifrån det bedömer elevers rörelseförmåga. Hur tolkar lärare i idrott och hälsa kunskapskravet "Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget"? Hur bedömer lärare i idrott och hälsa elevers rörelseförmåga avseende ovanstående kunskapskrav utifrån tre filmsekvenser? Metod Detta är en kvalitativ intervjustudie, där det deltog sex lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs 7-9. LÄS MER

 4. 4. Spelar relationen till coachen någon roll? : En kvantitativ studie av sambandet mellan relationen till coachen och upplevd prestation

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Sköld; Hanna Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :Relation till coachen; upplevd prestation;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att undersöka idrottares relation till sin coach och idrottares upplevda prestation, hos lagidrottare i ishockey och fotboll, samt att analysera dessa två variablers samband separat för kvinnor och män, då sambandet skulle kunna se olika ut beroende på kön.FrågeställningFinns det ett samband mellan lagidrottarnas relation till sin coach och lagidrottarnas upplevda prestation, hos kvinnor respektive män?MetodUndersökningen gjordes utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av negativ stress hos fyra niondeklassare : En kvalitativ intervjustudie om påverkan av fysisk aktivitet och socialt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sanne Sejlert; Elin Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Stress; fysisk aktivitet; socialt stöd; percieved stress scale; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet och socialt stöd påverkar fyra elevers upplevelse av mental hälsa med fokus på negativ stress.-          Hur påverkar fysisk aktivitet upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9?-          Hur påverkar socialt stöd upplevd stress hos fyra elever i årskurs 9?MetodStudien har genomförts som en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i hermeneutiken. LÄS MER