Sökning: "Elin Skarp"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elin Skarp.

 1. 1. OLJEMÅLERI PÅ PAPPER Undersökning av material och tillstånd hos en målning av Elisabeth Jerichau-Baumann

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elin Skarp; [2021-07-16]
  Nyckelord :oil painting; paper support; cardboard; 19th century; conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering.2021, 180 hpGrundnivå2021:9... LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Hultman; Therese Skarp; [2018]
  Nyckelord :autonomy; barriers; health economic; midwife; professional; social and women; Autonomi; barnmorska; barriärer; hälsoekonomiska; kvinnor; professionella; självbestämmande och sociala.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och innefattar rätten att ta beslut gällande sin egen kropp och sin vård. Barnmorskan träffar och vårdar mestadels kvinnor i sitt arbete och har en viktig roll i att värna och främja kvinnors rätt. LÄS MER

 3. 3. Girl Power : En kvalitativ studie av tjejer som identitetsskapande idrottsutövare inom skateboard och ridsport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Performativa kön; livsstil; tjejer; ridsport; skateboard; heterosexuell matris.;

  Sammanfattning : Idrottskulturen präglas av en tydlig könsordning. Detta gör sig gällande då idrotter anses vara kvinno- eller mansidrotter. Att en idrott anses vara en kvinno- eller mansidrott tenderar att betyda att det är ett kön som är i majoritet av de som utövar. LÄS MER

 4. 4. En skarp version av Iliev-Sendovs hypotes

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Elin Berggren; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Iliev-Sendovs hypotes består av följande påstående: Då p(z)=(z-z1)(z-z2)•••(z-zn)är ett polynom av grad n≥2, vars alla nollställen ligger i enhetsskivan, ligger det åtminstone ett nollställe till derivatan p'(z) inom en längdenhet från varje nollställe till polynomet p(z). Hypotesen är bevisad för polynom av gradtal n≤8. LÄS MER