Sökning: "Elin Strid"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Elin Strid.

 1. 1. "Hen är här nu"* Prediktion av människors attityd till det genusneutrala ordet hen samt experiment kring olika pronomens inverkan på läshastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Carl-Fredrik Höjing; Elin Pihl; [2015]
  Nyckelord :sexist language; gender neutral pronoun; Sexism; male-bias; queer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien genomfördes med hjälp av en internetenkät bestående av ett experiment där tiden det tog att läsa korta informationstexter mättes och jämfördes beroende på olika pronomen (han, hon, han/hon och det nya genusneutrala ordet hen). Den senare delen av studien bestod av instrument som syftade att mäta mediatorer gällande pronomens inverkan på läshastighet samt för att predicera deltagarnas uppskattade attityder till hen. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Strid; Nathalie Monroy; Emma Pehrsson; [2015]
  Nyckelord :mjukvara; agilt; vattenfall; Dokumentation; utvecklingsmetoder; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag är de traditionella och agila utvecklingsmetoderna de mest använda metoderna inom mjukvaruutveckling. I grunderna för de olika metoderna läggs det olika stor vikt på dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Varför byter inte privatkonsumenter bank?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Simon Strid; Elin Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Bank Privatkonsumenter Byten Service Relation;

  Sammanfattning : En undersökning av Dagens Nyheter visar att väldigt få privatkonsumenter byter bank. Orsaker till att kunder väljer att stanna kvar hos samma tjänsteleverantör är att en väl fungerande relation har etablerats och på så vis blir kunder mindre uppmärksamma på konkurrenters erbjudanden. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmodern, barnet och det rättsliga föräldraskapet - när rättsliga och sociala familjeband inte överensstämmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; rättsligt föräldraskap; vårdnad; folkbokföring; adoption; moderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatmoderskap är inte tillåtet enligt svensk rätt. Det saknas ett uttryckligt förbud men andra regleringar utesluter surrogatarrangemang genom sina bestämmelser. Detta kan vara problematiskt eftersom svenska medborgare som anlitar surrogatmödrar utomlands inte anses vara rättsliga föräldrar till barnet när det föds. LÄS MER

 5. 5. Förbudet mot dubbel lagföring inom skatterätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Carle Ekdahl; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Civil and criminal procedure; Europakonventionen; ECHR; Dubbelbestraffning; Ne bis in idem; Skattebrott; Tax law; Skattetillägg; Res judicata; Litispendens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När systemet med skilda förfaranden vid grövre skatteöverträdelser (skattebrott) och enklare skatteöverträdelse (skattetillägg) infördes i Sverige, gjordes detta för att minska belastningen på polis- och åklagarmyndigheter. Genom att låta Skatteverket ta hand om de enklare överträdelserna och ålägga enskilda personer schabloniserade sanktioner minskade också trycket på de allmänna domstolarna. LÄS MER