Sökning: "Elin Swärdh Sandell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Swärdh Sandell.

  1. 1. Distansarbetets omvälvande effekter. Dess påverkan på motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alice Wernersson; Elin Swärdh Sandell; [2021-11-24]
    Nyckelord :Distansarbete; Motivation; Ledarskap; Tjänstebolag; Arbetsplatsen;

    Sammanfattning : Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19.Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medförtmånga utmaningar. LÄS MER