Sökning: "Elin Wahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Wahlström.

 1. 1. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 2. 2. Arbetsintegration- Nyckeln till frihet? : En kvalitativ studie av flyktingars visioner samt upplevelser och erfarenheterav den svenska integrations- och etableringsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Elin Wahlström; Annika Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :Flykting; integration; etableringsreformen; språk; KASAM;

  Sammanfattning : Samtidigt som integrations- och flyktingfrågor i Sverige är högst angeläget, så anser vi attperspektiv från flyktingarna själva inte har inkluderats tillräckligt inom forskningen. Syftetmed den här sociologiska studien är därför att genom ett inifrånperspektiv undersöka ochbelysa flyktingarnas egna visioner samt upplevelser och erfarenheter av sin integrations- ochetableringsprocess, för att få fördjupad förståelse för en situation som kan betraktas somkomplex. LÄS MER

 3. 3. Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sofia Wahlström Bergstedt; Elin Kollberg; [2014]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; sågverk; massabruk; kötider; lossning;

  Sammanfattning : Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. LÄS MER

 4. 4. Teknisk förstudie för bearbetning med industrirobot

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Olsson; Andreas Wahlström; [2012]
  Nyckelord :bearbetning; industrirobot; aluminium;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Litteraturen är liksom gratisvägen till språket” En undersökning om lärares uppfattningar om litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Elin Wahlström; [2011]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Språkutveckling; Svenskundervisning; Medvetenhet; Gemensamt språk;

  Sammanfattning : Syfte med undersökningen är att undersöka hur lärare resonerar om sin användning av skönlitteratur i undervisningen och uppfattar förhållandet mellan litteraturundervisning och elevers språkutveckling. Som blivande lärare och med ett stort intresse för skönlitteratur är det intressant att få lärarnas perspektiv och tankar kring de val och motiv som de har när de väljer att arbeta med skönlitteratur. LÄS MER