Sökning: "Elin Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Elin Wallin.

 1. 1. Det motstridiga jämställdhetsarbetet : Förskollärares samtal om kön och jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Kristiansson; Elin Wallin; [2021]
  Nyckelord :Könskonstruktioner; Subjektspositioner; Jämställdhetsarbete; Feministisk poststrukturalism; Genus; Förskola;

  Sammanfattning : Forskning visar att förskolan fortfarande är en plats som präglas av könade förväntningar. Syftet med denna studie är att synliggöra könskonstruktioner i förskollärares samtal och vilken betydelse diskurser om kön har för beskrivningen av jämställdhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Representationsformers påverkan på elevers lärande av grundläggande taluppfattning : En kvalitativ systematisk litteraturstudie om hur valet av representationsformer kan påverka elevers lärande av grundläggande taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Nilsson; Mickaela Wallin; [2019]
  Nyckelord :Number sense; primary school; elementary school; kindergarten; development; numeracy; methods; developing.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur olika representationsformer kan påverka elevers inlärning av grundläggande taluppfattning. I denna studie har sökningen av artiklar skett genom både manuell sökning och databassökning. Sökning i databaserna har skett främst i ERIC och Unisearch. LÄS MER

 3. 3. Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Solle Holgersson; Elin Wallin; [2019]
  Nyckelord :nurse; alcohol dependence; experience; health; lifeworld; support; nursing; sjuksköterska; alkoholberoende; hälsa; livsvärld; stöd; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. LÄS MER

 4. 4. Det vunna och det förlorade - en fenomenologisk studie av ungas självupplevelser och återhämtning från psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Almqvist Wallin; Moa Geistrand; [2019]
  Nyckelord :psykos; självet; störningar i självet; återhämtning; självupplevelse; tolkande fenomenologisk analys IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att undersöka ungas upplevelser av sig själva före och efter en psykos samt vad de har sett som viktigt för sin återhämtning. Sex unga personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER

 5. 5. Köpintentioner i den moderna E-handeln : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder i en e-handel för kvinnor i generation Y och Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Wallin; Amanda Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Köpintention; Generation Y; Generation Z; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via internethandeln istället för i fysiska butiker. LÄS MER