Sökning: "Elin Westerberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Elin Westerberg.

 1. 1. Hur väl kan elever i årskurs 2 och 3 lyssna, förstå och minnas? En studie om sambandet mellan narrativ hörförståelse, nonordsrepetition och ordförståelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Elin Westerberg; Michelle Dzgoeva; [2023]
  Nyckelord :listening comprehension; narrative ability; nonword repetition; receptive vocabulary; word comprehension; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa eventuella samband mellan narrativ hörförståelse, nonordsrepetition och ordförståelse hos elever i årskurs 2 och 3. Metod: Testning av nonordsrepetition, narrativ hörförståelse samt ordförståelse genomfördes med testmaterial Crosslinguistic Nonword Repetition Test, Lyssna, förstå och minnas samt deltest Ordförståelse från Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga. LÄS MER

 2. 2. Än dunkar hjärtats slag, snart står det still : Sjuksköterskors upplevelse av pediatrisk palliativ vård med fokus på familjens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Bygdemo; Jennie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Family; Experience; Child; Hospice and palliative nursing; Qualitative study; Sjuksköterska; Familj; Upplevelse; Barn; Palliativ vård; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pediatrisk palliativ vård är ett begrepp som förknippas med sorg och förtvivlan. Att arbeta som sjuksköterska i denna kontext kan vara både utmanande och påfrestande där det handlar om att se lika mycket till familjens behov som till barnet. LÄS MER

 3. 3. Den personifierade marknadsföringens effekter på köpintentioner : En studie med fokus på medvetenheten om online behavioral advertising

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Westerberg; Elin Wuopio; [2018]
  Nyckelord :OBA; online behavioral advertising; OBT; online behavioral targeting; personalized online advertising; targeted advertising; awareness knowledge; privacy concerns; cookies; buying intentions.;

  Sammanfattning : Utvecklingen av tekniken sker i snabb takt vilket gör att människors vetskap om OBA inte alltid hänger med, inte heller lagar och regler som ska skydda deras integritet. Därför är det intressant att undersöka hur effektiv marknadsföringstypen OBA är beroende av konsumenternas medvetenhet om fenomenet. LÄS MER

 4. 4. DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ÖVNINGSANLÄGGNING : Demonstrations- och testanläggning för aktörer på solcellsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Andrea Carlgren; Madeleine Stolpe; Emma Ekberg Berry; Amelia Oller Westerberg; Linnea Lindström; Elin Luedtke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Through contact with solar panel suppliers, a roof is dimensioned and built as a groundfor educational interactions for solar panel installers. Its construction consists of foursubsystems, where each system displays its own solar solution. LÄS MER

 5. 5. Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering : Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Elin Westerberg; [2017]
  Nyckelord :District heating; heat pumps; energy efficiency; energy-consumption; multi-family houses; real estate; economic analysis; Life Cycle Cost; payback.; Fjärrvärme; bergvärmepump; luft-vatten värmepump; energisystem; flerbostadshus; fastighet; ekonomisk analys; återbetalningstid; teknisk livslängd; payback-metoden; livscykelkostnad; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges energianvändning. LÄS MER