Sökning: "Elin von Harten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin von Harten.

  1. 1. Vem är jag utan min ätstörning? : En socialpsykologisk studie om identitetens betydelse för tillfrisknande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Maria Kronberg; Elin von Harten; [2014]
    Nyckelord :socialpsykologi; symbolisk interaktionism; social kognition; social identitetsteori; stigmatisering; identitet; grupptillhörighet; ätstörningar; behandling; tillfrisknande;

    Sammanfattning : Ätstörningar utgör ett stort problem i samhället, behandlingen är resurskrävande och återfallsrisken är hög. Därför är det både ur ett samhälls- och ur ett individperspektiv av stor vikt att öka kunskapen om varför sjukdomen är så svårbehandlad. Denna kvalitativa studie undersöker ätstörningar kopplade till identitet. LÄS MER